اطلاع رسانی دانش آموزان درباره ی زورگیری در بولیوی

اقدام نوجوانان بولیوی برای آگاهی بخشی درباره ی موضوع زورگیری در مدارس

در فعالیت‌های افلاتین (14 تا 18 سال) جوانان دریافتند که زورگیری و قلدری یکی از موضوعات اصلی مدرسه است.

آنها یک تجمع در مدرسه برای افزایش توجه و آگاهی از موضوع راه‌انداختند و یک بروشور برای این منظور طراحی و ساختند که چگونه زورگیری را بشناسیم و با آن مقابله کنیم. 

 

                                                       

 

مشاهدهی همهی داستانهای جهان