اقدام دانش آموزان هندوستان برای سلامتی

کودکان کلاس افلاتون برای آگاهی بخشی جامعه ی خود اقداماتی را ترتیب دادند.

جویدن تنباکو یک عادت ناسالم در میان اجتماع شده بود. کودکان یک کمپین جهت افزایش آگاهی بزرگسالان راه انداختند.آنها همچنین ته مانده‌های تنباکو اطراف محل را جمع کرده و بصورت سمبلیک آنها را آتش زدند.

گروه دیگری نمایشی ترتیب دادند که در آن جامعه را ترغیب می کرد تا از روش‌های پزشکی برای درمان خود بجای اورادخوان‌ها استفاده کنند.

گروه دیگری که معلمین مدرسه‌شان بسیار غیبت داشتند، سفری سازماندهی کردند تا به دفتر آموزش و پرورش  منطقه رفته و درخواست برنامه آموزشی منظم کنند.

 

                                 

 

مشاهدهی همهی داستانهای جهان